Thứ hai, ngày 24 tháng 06 năm 2024
Cập nhật lúc: 23/11/2023

ĐẢNG UỶ XÃ TÂN TIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH UỶ, HUYỆN UỶ ĐỢT IV NĂM 2023

Ngày 23/11/2023 tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, Đảng ủy xã Tân Tiến tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đợt IV năm 2023. Tham dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Trịnh Minh Tâm - Bí thư Đảng uỷ, CT UBND xã; đồng chí Trần Quốc Trinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ. Thành phần tham dự Hội nghị, gồm có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Thường trực UBMTTQVN; Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội; các công chức, các bộ phận hoạt động không chuyên trách xã; Bí thư, Phó Bí thư và chi uỷ viên 19 chi bộ trực thuộc; Trưởng BTQ, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, buôn (Là đảng viên)

z4908135102716_72e8ac38aea49bac395fe5e63e1db229

Trong đợt IV năm 2023 tất cả có 27 văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ liên quan đến các lĩnh vực. Đảng uỷ xã Tân Tiến đã chọn ra 16 văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ liên quan trực tiếp đến tình hình thực tế của địa phương để triển khai quán triệt tại Hội nghị. Các văn bản còn lại, Đảng uỷ gửi trực tiếp cho các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên toàn xã.

z4908135104113_7a942f4c486b6a0587a3e6248edafafe

Đồng chí Trịnh Minh Tâm - Bí thư Đảng uỷ, CT UBND xã quán triệt các nội dung văn bản được BTV Đảng uỷ phân công

Theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng uỷ, tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Tâm - Bí thư Đảng uỷ, CT UBND xã quán triệt nội dung 04 văn bản, gồm: Quy định số 1349-QĐ/TU, ngày 28/7/2023 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 332-KH/HU, ngày 02/8/2023 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

z4908135078725_a7a5dab3ff26fe34786c972acca3cca3

Đồng chí Trần Quốc Trinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ quán triệt các nội dung văn bản được BTV Đảng uỷ phân công

Đồng chí Trần Quốc Trinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ quán triệt 04 nội dung văn bản, gồm: Quyết định số 1389-QĐ/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 22/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 31-CT/HU, ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

z4908135074146_e01c2fa194f1485c66b3c2ca3600908c

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã quán triệt các nội dung văn bản được BTV Đảng uỷ phân công

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã quán triệt 04 nội dung văn bản, gồm: Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 03/6/2023 của Chính phủ về việc “Quy định về tinh giản biên chế”; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Ban Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị: Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Chỉ thị 35-CT/HU, ngày 11/9/2023 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ và tham gia Công an nhân dân năm 2024.

z4908135090438_0686177267496963a3a1dfc287a7af5c

Đồng chí Trần Đình Trọng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN xã quán triệt các nội dung văn bản được BTV Đảng uỷ phân công

Đồng chí Trần Đình Trọng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN xã quán triệt 04 nội dung văn bản, gồm: Chỉ thị 32-CT/HU, ngày 20/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Pắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; Chương trình số 75 -CTr/HU, ngày 22/6/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể thế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Kết luận số 1009-KL/TU, ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 07/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giai đoạn 2022-2026”; Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

z4908135102814_5c7ab226bba33d39d2ea65cc236d2f1a

Hội nghị đã diễn ra trong một ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu các nội dung văn bản được quán triệt tại Hội nghị. Qua học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn  các biểu hiện nhận thức lệch lạc làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước./.

Ai Hồng

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang